ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ у 1918 – 1924 роках

Автор(и)

  • Оксана РУДА

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.34.171522

Ключові слова:

Друга Річ Посполита, освітні заклади, учительські семінарії, освітня політика, нормативно-правові акти

Анотація

У статті висвітлено політику Другої Речі Посполитої в освітній сфері у 1918 – 1924 рр. Досліджено нормативно-правову базу регулювання діяльності освітніх закладів Польщі, проаналізовано основні тенденції розвитку та функціонування народних, середніх і вищих навчальних закладів, а також учительських семінарій.

Посилання

І. Dekret o kształceniu nauczycieli szkół powszechnych w Państwie

Polskim // Dziennik Praw Państwa Polskiego. – 1919. – Nr 14. – Poz. 185. –

S. 280 – 285.

ІІ. Dekret z dnia 7 lutego 1919 roku o obowiązku szkolnym //

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (далі – Dz.U.). – 1919. – Nr 14. –

Poz. 147. – S. 192 – 197.

ІІІ. Manifest Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej z

listopada 1918 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до видан.:

http://pl.wikisource.org/wiki/Manifest_Tymczasowego_Rz%C4%85du_Lud

owego_Republiki_Polskiej_z_7_listopada_1918.

IV. Okólnik Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do Zarządów i Dyrekcyj prywatnych szkół średnich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przepisów, dotyczących udziełania szkołom

prywatnym zasiłków // Dz.U. – 1922. – Nr 1. – Poz. 7. – S. 6 – 10.

V. Okólnik Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

do Kuratorjów wszystkich Okręgów Szkolnych w sprawie zasiłków dla prywatnych szkół średnich // Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i

Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej (далі – Dz. U. Min.

WRiOP). – 1923. – Nr 21. – Poz. 191. – S. 368.

VI. Okólnik Nr 6329/19. S. II. Do Dyrekcyj wszystkich szkół średnich

na terenie b. Królestwa Kongresowego, w sprawie programów naukowych //

Dz.U. – 1919. – Nr 13. – Poz. 6. – S. 176 – 178.

VII. Program naukowy szkoły średniej. Projekt wypracowany przez

Sekcję szkolnictwa średniego. – Warszawa : Tłocznia Wł. Łazarskiego,

– 155 s.

VIII. Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1920/22. – Warszawa :

Nakładem Głównego Urzędu Statystycznego, 1923. – R. 1. – Сz. 2. – 376 s.

IX. Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1923. – Warszawa :

Nakładem Głównego Urzędu Statystycznego, 1924. – R. 2. – Сz. 3. – 224 s.

X. Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia

Publicznego w sprawie zaprowadzenia nauki uzupełniającej w myśl Dekretu

o obowiązku szkolnym // Dz. U. Min. WRiOP. – 1919. – R. 2. – Nr 9. –

Poz. 4. – S. 246 – 247.

XI. Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia

Publicznego do Kuratorjum Okręgu Szkolnego Warszawskiego, Łódzkiego i

Białostockiego w sprawie stopniowej realizacji powszechnego nauczania //

Dz. U. Min. WRiOP. – 1922. – R. 5. – Nr 26. – Poz. 292. – S. 456 – 459.

XII. Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia

Publicznego z dnia 8 lutego 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem

Spraw Wewnętrznych w przedmiocie tymczasowego ustroju władz szkolnych

na obszarze b. Galicji // Dz.U. – 1921. – Nr 16. – Poz. 97. – S. 222 – 226.

XIII. Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia

Publicznego wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i

Ministrem Skarbu z dnia 30 maja 1923 r. w przedmiocie wykonania ustawy

z dnia 17 lutego 1922 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół

powszechnych // Dz.U. – 1923. – Nr 73. – Poz. 574. – S. 852 – 855.

XIV. Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia

Publicznego z dnia 29 stycznia 1923 r. w sprawie egzaminów państwowych

na nauczycieli szkół średnich // Dz.U. – 1923. – Nr 38. – Poz. 256. – S. 291 – 293.

XV. Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich // Dz.U. –

– Nr 72. – Poz. 494. – S. 1277 – 1294.

XVI. Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o budowie publicznych szkół

powszechnych // Dz.U. – 1922. – Nr 18. – Poz. 144. – S. 285 – 286.

XVII. Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o zakładaniu i utrzymywaniu

publicznych szkół powszechnych // Dz.U. – 1922. – Nr 18. – Poz. 143. –

S. 282 – 283.

XVIII. Ustawa z dnia 17 marca 1921 roku – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej // Dz.U. – 1921. – Nr 44. – Poz. 267. – S. 633 – 658.

XIX. Ustawa z dnia 26 września 1922 r. dotycząca kwalifikacji

zawodowych do nauczania w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych // Dz.U. – 1922. –

Nr 90. – Poz. 828. – S. 1551 –1553.

Алексієвець Л. Розвиток освіти на польських землях у 1918 –

рр. / Леся Алексієвець // Актуальні проблеми вітчизняної та

всесвітньої історії : наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. – Рівне : РДГУ, 2008. –

Вип. 14. – С. 235 – 238.

Василюк А. Реформування шкільної освіти Польщі на початку

ХХ століття [Електронний ресурс] / Алла Василюк. – Режим доступу :

http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ispu_kiovst_Demyanenko/300.html.

Галай М. Політика Другої Речі Посполитої у галузі початкової

освіти в 1918 – 1924 роках (за матеріалами Тернопільського воєводства)

[Електронний ресурс] / Микола Галай // Мандрівець. – 2012. – № 5. –

С. 40 – 44. – Режим доступу : http://journal.mandrivets.com/images/

file/Hala12_5.pdf.

Галай М. Польська система підготовки вчителів у 1918 – 1932

роках [Електронний ресурс] / Микола Галай // Наукові праці

історичного факультету Запорізького національного університету. –

– Вип. 31. – С. 281 – 286. – Режим доступу : http://www.istznu.

org/dc/file.php?host_id=1&path=page/issues/31/galai.pdf.

Завгородня Т. Підвищення професійної кваліфікації вчителів

Галичини (1919 – 1939 роки) : дидактичний аспект / Тетяна Завгородня. – Івано-Франківськ : Плай, 1999. – 88 с.

Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі : Від найдавніших

часів до наших днів / Л. Зашкільняк, М. Крикун. – Львів : Львівський

національний університет імені Івана Франка, 2002. – 752 с.

Лаврецький Р., Юрейко П. Модернізація історичної освіти у

Львівському університеті на тлі освітніх реформ міжвоєнної Польщі /

Р. Лаврецький, П. Юрейко // Наукові зошити історичного факультету.

Львівський національний університет імені Івана Франка : збірник наукових праць. – Львів, 2013. – Вип. 14. – С. 263 – 272.

Gawryszewski A. Ludność Polski w XX wieku / Andrzej Gawryszewski. – Warszawa : Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, 2005. – 624 s. –

(Monografie 5).

Gumuła T., Majewski S. Prywatne szkolnictwo średnie ogólnokształcące

w Drugiej Rzeczypospolitej – organizacja i zasięg społecznego oddziaływania /

T. Gumuła, S. Majewski // Rozprawy z dziejów oświaty / red. J. Miąso. –

Warszawa : Wydawnictwo IHN PAN, 1994. – T. 36. – S. 111 – 150.

Juśko E. Wdrażanie powszechności nauczania w II Rzeczypospolitej

w pierwszych latach istnienia szkół powszechnych [Електронний ресурс] /

Edmund Juśko. – S. 1 – 16. – Режим доступу : https://www.kul.pl/files/

/biblioteczka_cyfrowa/jusko_wdrazanie_powszechnosci.pdf.

Kształcenia nauczycieli szkół powszechnych (podstawowych)

lata 1918 – 1939 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sites.google.

com/site/ksztalcenienauczycieli/organizacja-ksztalcenia-nauczycieli/lata-1918-1939.

Trzebiatowski K. Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach

– 1932 / Klemens Trzebiatowski. – Wrocław; Warszawa; Kraków :

Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, wydawnictwo Polskiej Akademii

Nauk, 1970. – 367 s.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті