УЧАСТЬ ЦЕРКОВНОГО КЛІРУ ФРАНЦІЇ У СТОЛІТНІЙ ВІЙНІ: ЗА МАТЕРІАЛАМИ “ХРОНІК” ЖАНА ФРУАССАРА (1325 ‒ 1340 рр.)

Автор(и)

  • Богдан ЛАЗОРАК

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.34.171519

Ключові слова:

медієвістика, Столітня війна, Жан Фруассар, хроніка, Франція

Анотація

У статті проаналізовано джерельні свідчення про участь церковного кліру Франції у початковому етапі Столітньої війни (1325 ‒ 1340 рр.) на ґрунті чотирьох “Хронік” французького хроніста та поета Жана Фруассара. Розкрито короткий зміст описів Ж. Фруассара участі білого та чорного духовенства у здійсненні духовних чинностей та безпосередньої допомоги рицарям у військових кампаніях. Окрему увагу зосереджено на духовнорелігійній діяльності багатих (маркграфів, графів, баронів) та бідних (ремісників, дрібних рицарів, селян) мирян, спрямовану на розвиток і підтримку конкретних абатств, парафіяльних храмів та церковного кліру

Посилання

І. Фруассар Ж. Хроники. 1325 – 1340 / Ж. Фруассар ; пер., сост.,

предисл., прим., указат. М.В. Аникеева ; под науч. ред. Ю.П. Малинина. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2009. – 655 с.

Medium aevum. Середні віки підручник для історичних

спеціальностей ВУЗів / за ред. Л.В. Войтовича. – Львів : Тріада Плюс,

– 502 с.

Бобкова М. Память о событии и представления об истории в

исторических сочинениях эпохи средневековья и Возрождения / Марина

Бобкова // Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до

начала Нового времени. – М. : Кругъ, 2003. – С. 52 – 64.

Борискін Ю. Нові публікації джерел до історії Столітньої

війни (1337 – 1453) / Юрій Борискін // Військово-науковий вісник. –

Львів, 2009. – Вип. 12. – С. 3 – 14.

Куцин М. Військово-морські сили у Столітній війні (1337 –

/ Михайло Куцин // Наукові записки Тернопільського національного

педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за

заг. ред. І.С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак

та ін. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2010. –

Вип. 2. – С. 220 – 227.

Мелик-Гайказова Н. Французские хронисты XIV в. как историки

своего времени / Н. Мелик-Гайзакова. – М. : Наука, 1970. – 213 с.

Смирнова Е. Повседневность христианского запада в источниках (XII – XV вв.) / Е. Смирнова // Лістападаўскія сустрэчы-8] : зб.

арт. па матэрыялах Міжнар. навук. канф. у гонар акадэмікаў М.М. Нікольскага і У.М. Перцава / навук. рэд. В.А. Фядосік, І.А. Еўтухоў. – Мінск :

БДУ, 2011. – С. 117 – 123.

Шамшина Д. О символике войны в ритуалах и материальной

культуре рыцарства / Дарья Шамшина // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. – Х. : Вид-во

ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – Вип. 14. – С. 70 – 74.

Bastin J. Froissart. Chroniqueur, romancier et poète / J. Bastin. –

Bruxelles : Office de publicité , 1948. – 94 p.

Baszkiewicz J. Historia Francji / J. Baszkiewicz. – Wyd. 4 popr. i

uzup. – Wrocław – Warszawa – Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999. – 672 s.

Croenen G. Bibliography Jean Froissart / G. Croenen [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : http://www.liv.ac.uk/~gcroenen/biblio.htm.

Croenen G. Froissart illustration cycles / G. Croenen // Encyclopedia

of the Medieval Chronicle. – Leiden : Brill, 2010. – S. 645 – 650.

Dembowski P.-F. Jean Froissart and his Meliador. Context, craft

and sense / P.-F. Dembowski. – Lexington, Ky. : French Forum, 1983. – 196 p.

Grabski A.-F. Dzieje historiografii / A.-F. Grabski. – Poznań :

Wydawnictwo Poznańskie, 2003. – 866 s.

/

. – Paris : Tallandier, 2008. – 237 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті