ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РЕФОРМУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Яніна ФЕДОРЕНКО

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.34.171517

Ключові слова:

аграрний сектор, аграрна і земельна реформи, роздержавлення, приватизація, земельний пай

Анотація

Стаття присвячена дослідженню історичних аспектів реформування аграрного сектору в Україні у 1991 – 1999-х рр. Автор характеризує початковий етап проведення аграрної та земельної реформ, що розпочали трансформаційні процеси в економіці. Аналізує нормативно-правову базу реформ, а також процеси реорганізації колгоспної системи, роздержавлення та приватизації земельного фонду.

Посилання

І. АМАПУ. Документи департаментів реформування сільського

господарства, кадрової політики, аграрної освіти та науки. – Ф. Р27. –

Оп. 1. – Спр. 445. – 88 Арк.

ІІ. АМАПУ. Документи департаментів реформування сільського

господарства, кадрової політики, аграрної освіти та науки. – Ф. Р27. –

Оп. 1. – Спр. 503. – 88 Арк.

ІІІ. АМАПУ. Документи департаментів реформування сільського

господарства, кадрової політики, аграрної освіти та науки. – Ф. Р27. –

Оп. 1. – Спр. 504. – 55 Арк.

ІV. Поточний архів селянської спілки України. Інформація про

роз’яснення сільським товаровиробникам принципів ринкових відносин. –

р. – Січень.

V. Поточний архів Асоціації фермерів України. Доповідь М.І. Шкарбана на VI з’їзді Асоціації фермерів України. – 1996. – Березень.

VІІ. “Про приватизацію земельних ділянок”, Декрет Кабінету

Міністрів № 15 – 92 від 26 грудня 1992 року [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/15-92.

VІІІ. “Про прискорення земельної реформи і приватизації землі”

Постанова Верховної Ради № 2200-ХІІ від 13.03.1992 [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2200-12.

ІХ. “Про форми власності на землю” Закон України № 2073-XII

від 30 січня 1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.

rada.gov.ua/laws/show/2073-12.

Баланюк І.Ф. Реформування в аграрному секторі регіону / І.Ф. Баланюк. – К. : ІАЕ УААН. – 1999. – 270 с.

Живора С.М. Аграрна реформа в Україні (1991 – 2001 рр.) :

автореф. дис. … канд. істор. наук : 07.00.01 “Історія України” / Станіслав

Михайлович Живора. – Запоріжжя, 2002. – 24 с.

Земельна реформа в умовах незалежності [Електронний ресурс] //

Державне агентство земельних ресурсів України. – Режим доступу до

сайту: http://land.gov.ua/istorija-zemelnoji-sluzbu/92929-zemelna-reformav-umovah- nezalechnosti.html.

Лукінов І.І. Економічні трансформації (наприкінці ХХ століття) / І.І. Лукінов. – К. : Наукова думка, 1997. – 455 с.

Лукiнов I.I. Регулюючі ринкові i державні механізми в агробiзнесi в Українi / І.І. Лукінов // Соцiально-економiчна ситуація та шляхи

подолання кризового стану в агропромисловому комплексі України

зб. наукових праць Інституту землеробства УААН / за ред. М.Й. Маліка. –

К. : IАЕ, 1999. – С. 4 – 6.

Малік М.Й. Реформування власності і реструктуризація підприємств

АПК / М.Й. Малік // Економіка АПК. – 2007. – № 11. – С. 9 – 13.

Масол В. Упущенный шанс / В. Масол. – К. : Молодь, 1993. – 152 с.

Пугачов М., Кобець М. Земельна реформа в Україні / М. Пугачов, М. Кобець. – К. : АPHD, 2004. – 24 с.

Саблук П.Т. Аграрна складова в економічних реформах України /

П.Т. Саблук // Вісник НАН України. – № 2. – 2001. – С. 67 – 75.

Саблук П.Т. Становлення аграрної політики в Україні / П.Т. Саблук // Економіка АПК. – № 1. – 2006. – С. 3 – 7.

Україна на зламі історичних епох (формування нових виробничих відносин в аграрному секторі економіки сучасної України (1991 –

роки) / Л.Ю. Беренштейн, Г.П. Мигрин, П.П. Панченко та ін. ; за

заг. ред. В. Смолія. – К. : Ін-т історії України, 2000. – 396 с.

Українське село у 20 – 90-х роках ХХ століття (короткий

історико-економічний нарис / Л.Ю. Беренштейн, Г.П. Мигрин, П.П. Панченко та ін. – К. : НУ НАНУ – НАУ, 1998. – 122 с.

Юрчишин В.В., Онищенко О.М. Аграрна реформа: суть і

особливості розвитку / В.В. Юрчишин, О.М. Онищенко // Сучасна аграрна

політика: проблеми становлення / за ред. П. Саблука та В. Юрчишина. –

К. : Освіта, 1996. – С. 191 – 224.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті