КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ДРОГОБИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (1944 – 1953 рр.)

Автор(и)

  • Руслана ПОПП

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.34.171513

Ключові слова:

Дрогобицька область, радянська система, кадрова політика, кадри, номенклатура

Анотація

Стаття присвячена дослідженню кадрових процесів у Дрогобицькій області у перші повоєнні роки. Визначено причини кадрових проблем, висвітлено джерела та особливості формування кадрів для партійно-радянського апарату, господарства, освіти, культури та медицини області. Показано, що визначальними чинниками кадрової політики радянської системи, яка стала інструментом прискореної радянізації регіону, були політичні мотиви.

Посилання

І. ДАЛО. – Ф. П. 5001. – Оп. 2. – Спр. 34.

ІІ. ДАЛО. – Ф. П. 5001. – Оп. 2. – Спр. 107.

ІІІ. ДАЛО. – Ф. П. 5001. – Оп. 2. – Спр. 51.

ІV. ДАЛО. – Ф. П. 5001. – Оп. 2. – Спр. 83.

V. ДАЛО. – Ф. П. 5001. – Оп. 2. – Спр. 108.

VI. ДАЛО. – Ф. П. 5001. – Оп. 6. – Спр. 33.

VII. ДАЛО. – Ф. П. 5001. – Оп. 6. – Спр. 219.

VIII. ДАЛО. – Ф. П. 5001. – Оп. 7. – Спр. 131.

IХ. ДАЛО. – Ф. П. 5001. – Оп. 8. – Спр. 107.

Х. ДАЛО. – Ф. П. 5001. – Оп. 8. – Спр. 119.

ХІ. ДАЛО. – Ф. П. 5001. – Оп. 8. – Спр. 128.

ХІІ. ДАЛО. – Ф. П. 5001. – Оп. 8. – Спр. 138.

ХІІІ. ДАЛО. – Ф. П. 5001. – Оп. 9. – Спр. 185.

ХІV. ДАЛО. – Ф. П. 5001. – Оп. 10. – Спр. 103.

ХV. ДАЛО. – Ф. П. 5001. – Оп. 10. – Спр. 105.

ХVІ. ДАЛО. – Ф. П. 5002. – Оп. 1. – Спр. 90.

ХVІІ. ДАЛО. – Ф. П. 5002. – Оп. 1. – Спр. 356.

ХVІІІ. ДАЛО. – Ф. 5002. – Оп. 1. – Спр. 23. – Арк. 1.

Гарань О.В. Індустріалізація і культурна революція в західних

областях УРСР : проблеми формування національних кадрів / О.В. Гарань //

Західна Україна: перше десятиріччя після війни. – К. : Інститут історії

АН УРСР, 1988. – № 3. – С. 23 – 32.

Гарань О.В. Проблеми формування національних кадрів у

західних областях УРСР у другій половині 40-х – 50-х роках / О.В. Гарань // Український історичний журнал. – 1989. – № 10. – С. 55 – 65.

Гулай В. Кадрова політика радянського режиму в західних

областях України (друга половина 40-х – 50-ті роки ХХ ст.) / В. Гулай //

Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені

І. Франка, 2002. – Вип. 37. – С. 190 – 204.

Депортації. Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр.

Документи, матеріали, спогади у 3 т. – Т. 2 1946 – 1947 р. – Львів :

“Місіонер”, 1998. – 750 с.

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана

Франка. Науково-популярне видання. – Дрогобич – Львів : Редакційновидавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету

ім. Івана Франка, 2001. – 328 с.

Знак З. Переселенська акція на території Дрогобицької області

після Другої світової війни / З. Знак // Дрогобицький краєзнавчий

збірник. – Дрогобич : Коло, 2011. – Вип. ХІV – XV. – С. 409 – 416.

Історія Дрогобицького державного педагогічного університету

імені Івана Франка в іменах. – Дрогобич : Коло, 2005. – 224 с.

Кислий В. Статистика переселенсько-депортаційних процесів в

українському середовищі Холмщини, Надсяння і Лемківщини: шлях до

радянської України (1944 – 1951 рр.) / В. Кислий // Науковi записки зб.

праць молодих вчених та аспiрантiв. – К., 2009. – Т. 17. – С. 379 – 395.

Крупина В. Партійно-державна номенклатура повоєнної

України / В. Крупина // Повоєнна Україна: нариси соціальної історії

(друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.) у 2-х книгах, 3-х

частинах. – К. : Інститут історії України НАН України, 2010. – Кн. 1,

ч. 1 – 2. – С. 207 – 214.

Культурне життя в Україні. Західні землі : документи і

матеріали. – Т. 1 1939 – 1953. − К. : Наукова думка, 1995. – 748 с.

Марусик Т.В. Західноукраїнська гуманітарна інтелігенція:

реалії життя і діяльності (40 – 50-ті рр.) / Т.В. Марусик. – Чернівці :

Вид-во ЧНУ імені Ю. Федьковича, 2002. – 461 с.

Народне господарство Дрогобицької області. Статистичний

збірник. – Дрогобич : Дрогобицьке обласне видавництво, 1956. – 159 с.

Особливості стилю поведінки партійно-радянської номенклатури західних областей України в умовах повсякдення 1944 – 1945

років / Г. Стародубець // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. –

Вип. ХХХV. – С. 174 – 178.

Першина Т. Формування управлінських кадрів в Західній

Україні в 1944 – 1948 рр. : регіональні особливості / Т. Першина //

Сторінки воєнної історії України збірник наук. статей / НАН України.

Ін-т історії України. – К., 2009. – Вип. 12. – С. 299 – 312.

Реабілітовані історією у 27 т. Львівська область. – Львів :

Астролябія, 2009. – Кн. 1.

Рубльов О.С. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції 20 – 50-ті роки XX ст. / О.С. Рубльов, Ю.А. Черченко. – К. :

Наукова думка, 1994. – 350 с.

Сворак С.Д. Народна освіта у західноукраїнському регіоні:

історія та етнополітика (1944 – 1964 рр.) / С.Д. Сворак. – К. : Правда

Ярославичів, 1998. – 235 с.

Сворак С.Д. Освіта на західноукраїнських землях у повоєнний період / С.Д. Сворак // Український історичний журнал. – 1997. –

№ 2. – С. 29 – 42.

Сорока Ю. Політичні та економічні чинники міграційних

процесів в західних областях УРСР в 1944 –1950-х роках / Ю. Сорока //

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Історія. – К., 2003. – Вип. 91 – 93. – С. 60 – 63.

Стародубець Г. Місцеві кадри в управлінських структурах

західних областей України в 1944 – 1946 рр. / Г. Стародубець // “Гілея

(науковий вісник)” : збірник наукових праць. – К. : ВІР УАН, 2011. –

Вип. 45. – С. 62 – 69.

Стародубець Г. Специфіка підбору та підготовки партійних

кадрів у західних областях України в 1944 – 1945 рр. / Г. Стародубець //

“Гілея (науковий вісник)” : збірник наукових праць. – К. : Вид-во НПУ

ім. М.П. Драгоманова, 2011. – Вип. 44 (№ 2). – С. 169 – 176.

Ярош Б.О. Тоталітарний режим на західноукраїнських

землях 30 – 50-ті роки XX ст. (історико-політологічний аспект) /

Б.О. Ярош. – Луцьк : Надстирря, 1995. – 176 с.

Ярош Б.О. Сторінки політичної історії західноукраїнських

земель (30 – 50-ті рр. XX ст.) / Б.О. Ярош. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ “Вежа” ВДУ ім. Л. Українки, 1999. – 184 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті