DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.34.171512

ЮНАЦЬКО-МОЛОДІЖНІ, КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ ТА СПОРТИВНІ ТОВАРИСТВА ГАЛИЧИНИ (ХІХ ст.)

Тетяна ПАНФІЛОВА

Анотація


У статті досліджується зародження та встановлення
молодіжних культурно-освітніх та спортивних товариств у
Східній Галичині, їх роль у формуванні національної свідомості
та структур українського громадянського суспільства.


Ключові слова


Східна Галичина; громадянське суспільство; національна свідомість; національно-культурний розвиток; молодіжні культурно-освітні; спортивні товариства

Повний текст:

PDF

Посилання


I. ДАЛО. – Ф. 1. – Оп. 53. – Спр. 8221-8223.

II. ДАЛО. – Ф. 1. – Оп. 54. – Спр. 2479.

III. ДАЛО. – Ф. 1. – Оп. 55. – Спр. 916-919.

IV. ДАЛО. – Ф. 108. – Оп. 1. – Спр. 457.

V. ДАЛО. – Ф. 121. – Оп. 1. – Спр. 477.

VI. ДАЛО. – Ф. 290. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 3-4.

VII. ДАЛО. – Ф. 285. – Оп. 1. – Спр. 17.

VIII. ДАЛО. – Ф. 296. – Оп. 1. – Спр. 14. – Арк. 5-8.

IX. ДАЛО. – Ф. 297. – Оп. 1. – Спр. 1-4.

X. ДАЛО. – Ф. 1024. – Оп. 1. – Спр. 18-20.

XI. Діло. – Львів, 2 липня.1910 р.

Думін О. Історія Легіону Українських Січових Стрільців

– 1918 / О. Думін. – Львів, 1936. – 365 с.

Левицький К. Історія політичної думки Галицьких українців.

– 1914. На підставі споминів / К. Левицький. – Львів, 1926. – 736 с.

Лялька Я. Літопис нескореної України. Кн. 5 : Ольга Басараб та її

доба. – Львів : Видавництво науково-дослідний центр України, 2007. –

С. 117 – 130.

Мисак Н.Ф. Студентські товариства у Східній Галичині, як

осередки формування української інтелігенції наприкінці ХІХ століття /

Н.Ф. Мисак // Вісник Львівської Комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки. – Львів, 2005. – Вип. 5. – С. 274 – 278.

Молоде життя. – Львів, 1923. – Ч. 1 – 3. – С. 9.

Савчук Б. Український Пласт 1911 – 1939 / Б. Савчук. – ІваноФранківськ : “Лілея НВ”,1996. – 287 с.

Середа О. Громади ранніх народовців у Східній Галичині

(60-ті роки ХІХ ст.) / О. Середа // Україна: культурна спадщина,

національна свідомість, державність. Ювілейний збірник на пошану

Феодосія Стеблія. – Львів : Інститут Українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2001. – Вип. 9. – С. 380 – 388.

Стеблій Ф. Кирило-Мефодіївське Братство і Галичина /

Ф. Стеблій // Україна: культурна спадщина, національна свідомість,

державність. Ювілейний збірник на пошану Миколи Ільницького. –

Львів : Інститут Українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України,

– Вип. 12. – С. 12 – 34.

Трофим’як Б. Гімнастично-спортивні організації в національновизвольному русі Галичини / Б. Трофим’як. – Тернопіль : Економічна

думка, 2001. – 694 c.

Франко І. Подорожі в українські Карпати / І. Франко // Зібрання творів у 50 т. – К. : Наукова думка, 1976. – Том 3. – С. 251 – 256.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)