ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ У ГАЛИЧИНІ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Автор(и)

  • Ірина ЛОЗИНСЬКА

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.34.171510

Ключові слова:

Перша світова війна, воєнне генералгубернаторство, суд, Галичина, Росія, Австро-Угорщина, окупація

Анотація

У статті висвітлюється система судоустрою та судочинства у Галичині в час діяльності російського воєнного генерал-губернаторства. Досліджено основні принципи підходу до організації судової системи, реорганізації судових установ. Охарактеризовано основні напрями діяльності російської адміністрації щодо перетворень у державно-правовій системі.

Посилання

І. АВПРИ. – Ф. 135. – Оп. 474. – Спр. 159.

II. АВПРИ. – Ф. 135. – Оп. 474. – Спр. 170.

III. РГИА. – Ф. 2005. – Оп. 1. – Спр. 17.

IV. РГИА. – Ф. 1276. – Оп. 10. – Спр. 908.

Бахтурина А.Ю. Окраины Российской империи: государственное управление и национальная политика в годы Первой мировой

войны (1914 – 1917) / А.Ю. Бахтурина. – М. : РОССПЭН, 2004. – 394 с.

Бахтурина А.Ю. Политика в Российской Империи в годы

Первой мировой войны / А.Ю. Бахтурина ; под ред. Г.А. Бордюгова. –

М. : “АИРО-ХХ”, 2000. – 264 с.

Берест І.Р. Соціальне становище населення Східної Галичини

і Західної Волині в роки Першої світової війни автореф. дис. … канд.

іст. наук : 07.00.01 “Історія України” / І. Берест. – Львів, 2009. – 20 с.

Дещинський Л.Є., Панюк А.В. Міжнародні відносини України:

історія і сучасність / Л.Є. Дещинський, А.В. Панюк. – Львів : Вид-во

Національного університету “Львівська політтехніка”, 2001. – 424 с.

Ільницький І.В. Проблеми історії першої російської окупації

Галичини (1914 – 1915 рр.) у сучасному науковому дискусі / І.В. Ільницький // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К. : Інститут історії України, 2011. – Вип. ХІХ. – С. 320 – 344.

Кривошина Б.М. Україна в Першій світовій війні: вітчизняна

історіографія : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 “Історія України” /

Б.М. Кривошина. – Львів, 2004. – 20 с.

Кучера І.В. Політика російської окупаційної адміністрації в

Східній Галичині у 1914 – 1917 рр. : автореф. дис. … канд. іст. наук :

00.01 “Історія України” / І.В. Кучера. – Чернівці, 2005. – 20 с.

Мазур О.Я. Східна Галичина у роки Першої світової війни

(1914 – 1918) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 “Історія

України” / О.Я. Мазур. – Л., 1997 – 20 с.

Международные отношения в эпоху империализма. Документы из архивов царского и Временного правительств 1878 – 1917 гг. –

М. ; Л. : Гос. соц.-экон. изд-во, 1935. – Т. 8. Ч. I. – С. 11.

Отчет временного военного генерал-губернатора Галиции в

период времени с 19 августа 1914 г. по 1-е июля 1915 г. – К., 1916. –

С. 18 – 33.

Патер І.Г. Статус окупованих територій Галичини і Буковини в

– 1917 рр. / І.Г. Патер // Історія державної служби в Україні : у 5 т. –

К. : “Ніка-Центр”, 2009. – Т. 1. – С. 379 – 409.

Приказы войскам временного военного генерал-губернаторства

Галиции. – Б.М., 1915. – Т. 2. – С. 41 – 166.

Реєнт О. Україна в імперську добу (ХІХ – ХХ ст.) / О. Реєнт. –

К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. – 340 с.

Савченко В. Восточная Галиция в 1914 – 1915 годах (этносоциальные особенности и проблема присоединения к России) / В. Савченко // Вопросы истории. – 1996. – № 11 – 12. – С. 95 – 106.

Сердюк О. Біженство в Україні під час Першої світової

війни / О. Сердюк // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. –

К., 2002. – Вип. 4. – С. 111 – 132.

Украинская жизнь. – 1914. – № 11 – 12. – С. 98.

Украинская жизнь. – 1915. – № 34. – С. 165 – 166.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті