НЕВТОМНА ДІЯЧКА НА НИВІ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО І ГРОМАДСЬКОГО ЖИТТЯ 20 – 30-х років ХХ століття (ГРУШЕВСЬКА КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА)

Автор(и)

  • Святослав ЖУРАВЛЬОВ

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.34.171507

Ключові слова:

рід Грушевських, Катерина Грушевська, наука, дослідник, фольклорист, культуролог, Український соціологічний інститут, кримінальне провадження

Анотація

Стаття присвячена життю і діяльності Катерини Грушевської – ученої, фольклориста, культурного і громадського діяча 20 – 30-х рр. ХХ ст. На основі архівних матеріалів зроблено спробу проаналізувати її здобутки в царині науки, культури, освіти. Зроблено висновки про значущість і різноплановість культурно-освітньої та громадської праці К. Грушевської

Посилання

І. ЦДІАК. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 1458.

ІІ. ЦДІАК. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 996.

ІІІ. ЦДІАК. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 1286.

ІV. ЦДІАК. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 1396.

V. ЦДІАК. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 1430.

VІ. ЦДІАК. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 1453.

VII. ЦДІАК. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 981.

VІІІ. ЦДІАК. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 1004.

ІХ. ЦДІАК. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 1011.

Х. ЦДІАК. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 1001.

ХІ. ЦДАГОУ. – Ф. 269. – Оп. 2. – Спр. 54.

ХІІ. ЦДАГОУ. – Ф. 269. – Оп. 3. – Спр. 39.

ХІІ. ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 50407. Т. 1. – Арк. 39.

ХІІІ. ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 50407 Т. 2.

ХІV. ДАК. – Ф. 936. – Оп. 1. – Спр. 13.

ХV. ІРНБ України. – Ф. X. – Спр. 8244-8246.

Білокінь С.І. Доля членів Центральної Ради в СССР / С.І. Білокінь // Визвольний шлях. – 2000. – Кн. 1 (622). – С. 14 – 26.

Білокінь С.І. Діалектика нищення / С.І. Білокінь // Вісті з

України. – 1991. – Грудень. – № 50 (1704). – С. 4.

Винар Л. Михайло Грушевський: історик і будівничий нації /

Л. Винар. – К. : Фундація ім. О. Ольжича, 1995. – 304 с.

Верба І.В. Родина Грушевських в українській історичній науці

-х рр. / І.В. Верба // Український історичний журнал. – 1996. –

№ 5. – С. 131 – 149.

Гирич І.Б. Епістолярна спадщина Михайла Грушевського

(Покажчик до фонду № 1235 у ЦДІА України у м. Києві) / І.Б. Гирич. –

К. : Б. в., 1996. – 107 с.

Горинь В.І. Катерина Грушевська: талан чи доля... / В.І. Горинь на

сайті: htpp:// postub.brama.com/index.html.

Заруба В.М. Розгром і знищення Київської школи істориків

Михайла Грушевського / В.М. Заруба // Український історик. – 1991 –

– Ч. 3 – 4, 1 – 4. – С. 147 – 148.

Кучеренко М.О. До історії львівського періоду життя Михайла

Грушевського (за родинним листуванням) / М.О. Кучеренко // Архіви

України. – 2004. – № 4 – 6. – С. 157 – 175.

Кучеренко М.О. Я був їх старший син (рід Михайла Грушевського) / М.О. Кучеренко, С.М. Панькова, Г.В. Шевчук. – К. : Кий,

– 627 с.

Матяш І.Б. Катерина Грушевська: життєпис, бібліографія,

архіви / І.Б. Матяш. – К., 1997. – 224 с.

Матяш І.Б. Катерина Грушевська: життя та діяльність /

І.Б. Матяш. – К. : Україна, 2004. – 240 с.

Матяш І.Б. “Зірка першої величини” : Життєпис К.М. Грушевської / І.Б. Матяш. – К. : Ін-т укр. археографії та джерелознав., 2002. – 232 с.

Матяш І.Б. Міфи та фольклор народів світу : посібникхрестоматія / УНДІАСД ; авт.-упоряд.: І.Б. Матяш, А.А. Астахова,

І.Г. Панченко ; наук. ред. І.Б. Матяш. – К., 2003. – 278 с

Матяш І.Б. “Бажаю всего найкращого і спокою і радости…”

(Листи Катерини Грушевської до Олександра та Ольги Грушевських) /

І.Б. Матяш // Пам’ятки : археографічний щорічник. – 2003. – № 4. –

С. 198 – 209.

Малик Я.Й. Катерина Грушевська. Текст лекції з курсу

політичної історії України / Я.Й. Малик. – Львів : ЛДУ, 1991. – 32 с.

Малик Я.Й. Катерина Грушевська / Я.Й. Малик. – Львів :

ЛРІДУ ; Снятин : Прут Принт, 2009. – 63 с.

Панькова С.М. “Фантазувати і придумувати я не буду”

(Спогади Вікторії Слупської (Шамрай)) / С.М. Панькова // Пам’ятки

України: Історія та культура. – 2013. – № 10. – С. 72 – 79.

Пиріг Р.Я. З роду Грушевських: [Шамрай С.В. – син Ганни

(сестра М.С. Грушевського)] / Р.Я. Пиріг // Літ. Україна. – К., 1992. –

жовтня. – С. 6.

Пиріг Р.Я. Життя і діяльність М.С. Грушевського у контексті

ідеологічної боротьби в Україні (1920 – 1930-ті рр.) : дис. … д-ра іст.

наук : 07.00.02 / Р.Я. Пиріг. – К.,1994. – 353 с.

Пиріг Р.Я. М.С. Грушевський: між історією і політикою

(1924 – 1934 рр.) : 125-річчя з дня народження М.С. Грушевського /

Р.Я. Пиріг // Український історичний журнал. – 1991. – № 9. – С. 50 – 60.

Педич В.П. Львівська історична школа М. Грушевського

(1894 – 1914 рр.) автореф. … канд. іст. наук / В.П. Педич. – К., 1966. – 23 с.

Пріцак О.І. Kateryna Hruševśka (1900 – ?) / О.І. Пріцак //

Український археографічний щорічник. – 2013. – Т. 21. – № 18. – С. 143 – 145.

Полонська-Василенко Н.Д. Спогади / Н.Д. ПолонськаВасиленко. – К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2011. – 591 с.

Федорук Я.О. Нездійснений проект перевидання “Українських

народних дум” Катерини Грушевської у “Гарвардській серії українознавства / Я.О. Федорук // Український археографічний щорічник. –

– Т. 21. – № 18. – C. 128 – 142.

Юркова О.В. Діяльність Науково-дослідної кафедри історії

України М.С. Грушевського (1924 – 1930) / О.В. Юркова. – К., 1999 – 259 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті