ПРОЦЕС ПЕРЕХОДУ ДО УНІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ СТАВРОПІГІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

Автор(и)

  • Світлана БІЛА

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.34.171503

Ключові слова:

братство, Ставропігія, унія, історіографія

Анотація

У статті проаналізовано науковий доробок української історіографії ХІХ – початку ХХ ст. щодо проблеми переходу до унії Львівського Успенського братства. Показано основні здобутки і тенденції в аналізі теми, виявлено інноваційні концепції. Стверджується, що праці дослідників ХІХ ст. хибують однобічністю, яскраво вираженим конфесійним підходом, однак ігнорувати їх не слід, бо вони містять значний фактологічний матеріал.

Посилання

І. Виписки з архівних документів братства за 1700 – 1714 роки,

зроблені невстановленим автором. 1937. – ЦДІАЛ. – Ф. 129. Львівський Ставропігійський інститут. – Оп. 2. – Спр. 809. – 5 арк.

ІІ. Виписки з архівних документів братства за XVII – XVIII ст.,

зроблені невстановленим автором з “Летописи” Зубрицького та збірників

документів (ХХ ст.). 30-і роки ХХ ст. – ЦДІАЛ. – Ф. 129. – Оп. 2. –

Спр. 806. – 22 арк.

ІІІ. Виписки невстановленого автора з наукових праць, збірників

документів братства, міських актів та ін. з питань прийняття унії і прав

українського населення міста. 1935. – ЦДІАЛ. – Ф. 129. – Оп. 2. –

Спр. 808. – 18 арк.

Біла С. Церковні братства Галичини в дослідженнях Івана

Франка / С. Біла // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич :

Коло, 2005. – Вип. ІХ. – С. 39 – 47.

Гошко Т.Д. Магдебурзьке право Центрально-Східної Європи

ХІІІ – XVIII ст. в українській та польській історіографії автореф. дис. …

канд. істор. наук / Т.Д. Гошко. – Львів, 1999. – 19 с.

Заикин В. Еп. Иосиф Шумлянский и Ставропигия. Несколько

даных для характеристики еп. И. Шумлянского и его столкновения с

львовской Ставропигией в 1700 году / В. Заикин. – Львов, 1935. – 16 с.

Зубрицкий Д. Летопись Львовскаго Ставропигиального братства /

Д. Зубрицкий // Временник Ставропигийского института на год 1926. –

Львов, 1925. – С. 95 – 269.

Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль у розвитку української

культури XVI – XVIII ст. / Я. Ісаєвич. – К. : Наук. думка, 1966. – 248 с.

Капраль М. Історіографія Львівського Успенського братства /

М. Капраль // Україна в минулому. – К. – Львів, 1992. – Вип. І. – С. 54 – 71.

Капраль М. Національні громади Львова XVI – XVII ст.

(соціально-правові взаємини) / М. Капраль. – Львів, 2003. – 440 с.

Капраль М. Привілеї міста Львова XIV – XVIII ст. (Історикоджерелознавчий огляд) / М. Капраль // Привілеї міста Львова XIV –

XVIII ст. : зб. документів. – Львів : Б. в., 1998. – С. 7 – 25.

Киричук О. Перехід Львівського Ставропігійного братства

під юрисдикцією Св. Апостольського престолу (за архівними матеріалами) /

О. Киричук // Берестейська унія (1596 – 1996) : статті й матеріали. –

Львів : Логос, 1996. – С. 92 – 95.

Киричук О. Перехід Львівського Ставропігійського братства

під юрисдикцію Св. Апостольського престолу (за матеріалами ЦДІА

України у Львові) / О. Киричук // Успенське братство і його роль в

українському національно-культурному відродженні : доп. та повідомл.

наук. конф. (4 – 5 квітня 1996 р.). – Львів : ЛНБ, 1996. – С. 95 – 96.

Крыловский А. Львовское Ставропигиальное Братство (Опыт

церковно-исторического изследования) / А. Крыловский. – К. : Изд.

Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – XII + 314 + 230 с.

Лабенский Ф. Русские церкви и братства на предградиях

Львовских. Материалы по истории гор. Львова / Ф. Лабенский. – Львов :

Ставропигийский институт, 1911. – 37+2 с.

Лазорак Б. Огляд маловідомих фактів з історії Кам’янецького

Петропавлівського братства у XVIII ст. / Б. Лазорак // Проблеми гуманітарних наук : Наукові записи Дрогобицького державного педагогічного

університету імені Івана Франка / ред. кол. Т. Біленко (головний

редактор), Р. Попп, С. Макарчук та ін. – Дрогобич : Редакційновидавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету

імені Івана Франка, 2010. – Випуск двадцять шостий. Історія. – С. 212 – 234.

Лазорак Б. Перехід церковних братств Львова до унії у контексті

реформи Крилосу єпископом Йосифом (Шумлянським) / Б. Лазорак //

Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових

праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – Вип. 3. – С. 54 – 63.

Менько В.І. Львівське Успенське братство XVI – XVIII ст. в

дослідженнях істориків Львівської наукової школи / В. Менько // Дрогобицький краєзнавчий зб. – Дрогобич, 2008. – Вип. XI – XII. – С. 165 – 179.

Орлевич І. Денис Зубрицький: штрихи до портрета історика і

громадського діяча / І. Орлевич // Україна: культурна спадщина національна свідомість, державність Ювілейний збірник на пошануФеодосія Стеблія. – Львів, 2001. – Вип. 9. – С. 281 – 299.

Паславський І. Суспільно-культурна діяльність Львівського

братства в оцінці української історіографії / І. Паславський // Успенське

братство і його роль в українському національно-культурному відродженні : доповіді та повідомлення. – Львів, 1996. – С. 43 – 51.

Пилипів І., Стояновська Л. Львівське Успенське братство –

захисник православної віри в другій половині XVI і XVII ст. / І. Пилипів,

Л. Стояновська // Історія релігій в Україні праці Х-ї Міжнародної

наукової конференції. – Львів : Логос, 2000. – Книга І. – С. 302 – 305.

Правда про унію : док. і матеріали. – 2-ге вид., доповн. –

Львів : Каменяр, 1968. – 423 с.

Росович В. [Галан Я.О.] Що таке унія / Я.О. Галан. – Львів :

Вільна Україна, 1947. – 45 с.

Скочиляс І. Галицька (Львівська) єпархія ХІІ – XVIII століть:

організаційна структура та правовий статус / І. Скочиляс. – Львів :

Вид-во УКУ, 2010. – 831 с.

Фіголь В. Церковні братства Галицької гр.-кат. Провінції у

XVIII ст. / В. Фіголь // Богословія. – 1937. – XV. – С. 91 – 101, 243 –

; 1938. – XVI. – С. 31 – 39, 137 – 157, 215 – 232.

Франко І. Дві унії (Образок з історії Русі прикінці XVI віку) /

І. Франко // Франко І. Зібр. творів : у 50-ти т. / І. Франко. – К. : Науковадумка, 1985. – Т. 46, кн. 1. – С. 583 – 587.

Франко І. До істориї церковних братств на Галицькій Руси /

І. Франко // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – 1898. –

Т. ХХІ. – С. 1 – 5.

Франко І. Иоанн Вишенский (Новые данные для оценки его

литературной и общественной деятельности) / І. Франко // Франко І. Зібр.

творів : у 50 т. / І. Франко. – К. : Наук. думка, 1980. – Т. 27. – С. 318 – 325.

Франко І. Иосиф Шумлянский последний правосланый епископ и

его “Метрика” / І. Франко // Франко І. Зібр. творів : у 50-ти т. /

І. Франко. – К. : Наукова думка, 1986. – Т. 46, кн. 2. – С. 43 – 84.

Франко І. Іван Вишенський, його час і письменницька діяльність / І. Франко // Франко І. Зібр. творів : у 50-ти т. / І. Франко. – К. :

Наукова думка, 1980. – Т. 28. – С. 260 – 277.

Франко І. Йосиф Шумлянський, львівський єпископ 1668 –

рр., і заведення унії в Галичині / І. Франко // Франко І. Зібр. творів : у50-ти т. / І. Франко. – К. : Наукова думка, 1986. – Т. 47. – С. 143 – 157.

Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до

р. / І. Франко // Франко І. Зібр. творів : у 50-ти т. / І. Франко. – К. :Наукова думка, 1984. – Т. 41. – С. 194 – 469.

Шараневич И. Иосиф Шумлянский, русский епископ Львовский от 1667 до 1708 г. / И. Шараневич // Временник Ставропигийского

института с месяцесловом на год обыкновенный 1897. – Львов, 1896. –

С. 150 – 165.

Шустова Ю.Э. Документы Львовского Успенского ставропигийского братства (1586 – 1788). Источниковедческое исследование /

Ю.Э. Шустова. – М. : Рукописные памятники Древней Руси, 2009. –

, ил. – (Россия и Христианский Восток. Библиотека; Вып. 8).

Andrusiak M. Józef Szumlański, pierwszy biskup unicki Lwowski

(1667 – 1708). Zarys biograficzny / M. Andrusiak. – Lwów : Towarzystwo

Naukowe, 1934. – 212 s.

Zubrycki D. Kronika miasta Lwowa / D. Zubrycki. – Lwów,

– 496 s.

Zubrycki D. Historyczne badania o drukarniach rusko-slowiańskich w

Galicyi / D. Zubrycki. – Lwów, 1836. – 90 s.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті