DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.40.126161

ІВАН ФРАНКО І СТЕФАН КОВАЛІВ: ДО ІСТОРІЇ ВЗАЄМИН ТА СПІВРОБІТНИЦТВА

Володимир Драган

Анотація


У запропонованій статті автор, на матеріалах джерел та наукових досліджень репрезентує процес зародження і розвитку взаємин й співпраці Івана Франка зі Стефаном Ковалівим. У дослідженні акцентується на особливостях співпраці, двостороннього діалогу через призму збереженого листування тощо. Представлено ставлення Івана Франка до творчої спадщини Стефана Коваліва.


Ключові слова


Іван Франко; Стефан Ковалів; взаємини; співробітництво; творча спадщина

Повний текст:

PDF

Посилання


Kovaliv, S. «Lyst do Ivana Franka iz Boryslava vid 28 sichnia 1903 r.». Viddil rukopysnykh fondiv i tekstolohii Instytutu literatury imeni T.H. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 3, od. zb. 1631, ark. 137–138 [in Ukrainian].

Kovaliv, S. «Lyst do Ivana Franka iz Boryslava vid 8 veresnia 1903 r.». Viddil rukopysnykh fondiv i tekstolohii Instytutu literatury imeni T.H. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 3, od. zb. 1631, ark. 139–142 [in Ukrainian].

Halyk, V. (2015). Do istorii vzaiemyn ta spivrobitnytstva Ivana Franka z redaktorom «Gazety Naddniestrzańskiej» – Edmundom Leonom Soletskym (za materialamy epistoliarnoi spadshchyny) [On the History of Ivan Frankoʼs Relations and Cooperation with the Editor of «Gazety Naddniestrzańskiej» – Edmund Leonas Soletcki (based on the materials of the epistolary heritage)]. In O. Petrechko et al. (Eds.), Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia «Istoriia» Problems of the Humanities: a collection of scientific works of the Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University. Series of «History», 36, 59–71. Drohobych: Vydavnychyi viddil DDPU imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

Hetman, V. (2006). Osvitnia diialnist i pedahohichni pohliady Stepana Kavaliva [Educational activity and pedagogical views of Stepan Kavaliv]. N. Kalyta (Ed.). Drohobych: Vyd-vo DDPU [in Ukrainian].

Hirniak, S. (2015). Stefan Kovaliv: shtrykhy do movnoho portreta [Stefan Kovaliv: strokes to the linguistic portrait]. In V. Ilnytskyi, A. Dushnyi, I. Zymomria (Eds.), Aktualni pytannia humanitarnykh nauk: mizhvuzivskyi zbirnyk naukovykh prats molodykh vchenykh Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana FrankaActual questions of the humanities: interuniversity collection of scientific works of young scientists of the Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University, 12, 248–254. Drohobych: Posvit [in Ukrainian].

Hirniak, S. (2014). Teksty tvoriv Stefana Kovaliva yak reprezentanty movnykh osoblyvostei Skhidnoi Halychyny [Texts by Stefan Kovaliv as Representatives of the Linguistic Features of the Eastern Galicia]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova. Seriia 10: Problemy hramatyky i leksykolohii ukrainskoi movyScientific Journal of the M.P. Drahomanov National Pedagogical University. Series 10: Problems of grammar and lexicon of the Ukrainian language, 11, 171–177 [in Ukrainian].

Hnatiuk, M. (1992). Uchytel zhyttia liudskoho [The teacher of human life]. DzvinBell, 7–8, 131–136 [in Ukrainian].

Horak, R. (1998). Stefan Kovaliv. Do 150-richchia vid dnia narodzhennia [Stefan Kovaliv. To the 150th anniversary of his birth]. Truskavets: «Frankova Krynytsia» [in Ukrainian].

Dzoban, S., & Petrash, O. (1973). Vin pysav pro «Halytsku Kaliforniiu» [He wrote about «Galician California»]. VitchyznaHomeland, 11, 185–189 [in Ukrainian].

Kovaliv, S. (1952). Vybrani opovidannia [Selected stories]. V. Lesyn (Ed.). Lviv: Knyzhkovo-zhurnalne vydavnytstvo [in Ukrainian].

Kovaliv, S. (1899). Hromadski promyslovtsi [Public Industrialists]. Lviv: Nakladom ukrainsko-ruskoi vydavnychoi spilky [in Ukrainian].

Kovaliv, S. (1899). Dezertyr ta inshi opovidannia [Desertir and other stories]. Lviv: Ukrainsko-ruska vydavnycha spilka [in Ukrainian].

Kovaliv, S. (1972). I. Franko u S. Kovaliva v Boryslavi [I. Franko in S. Kovaliv in Borislav]. Ivan Franko u spohadakh suchasnykivIvan Franko in the memoirs of his contemporaries, 2, 199–200. Lviv: Vydavnytstvo «Kameniar» [in Ukrainian].

Kovaliv, S. (1913). Obrazky z Halytskoi Kalifornii [Samples from Galician California]. Lviv: Druk. Nauk. T-va im. Shevchenka [in Ukrainian].

Kovaliv, S. (2011). Opovidannia, statti, shchodennyk (Z nedrukovanoi spadshchyny) [Samples from Galician California]. Drohobych: Surma – Lviv – instytut MAUP [in Ukrainian].

Kovaliv, S. (1910). Pysanka. Opovidannia dlia molodizhi [Pysanka. Stories for Youth]. Lviv: Nakladom ukrainsko-ruskoi vydavnychoi spilky [in Ukrainian].

Kovaliv, S. (1909). Pokhresnyk i inshi opovidannia [Pokhresnik and other stories]. Lviv: Nakladom ukrainsko-ruskoi vydavnychoi spilky [in Ukrainian].

Kovaliv, S. (1903). Rybolovy i inshi opovidannia [Rybolov and other stories]. Lviv: Nakladom ukrainsko-ruskoi vydavnychoi spilky [in Ukrainian].

Kovaliv, S. (1958). Silski zvizdari. Spomyny [Silk Starvation. Ponomi]. In V.M. Lesyn, S.I. Dihtiar (Eds.), Tvory Works (pp. 270–328). Kyiv: Derzhavne vydavnytstvo khudozhnoi literatury [in Ukrainian].

Kovaliv, S. (1958). Tvory [Works]. V.M. Lesyn, S.I. Dihtiar (Eds.). Kyiv: Derzhavne vydavnytstvo khudozhnoi literatury [in Ukrainian].

Kovaliv, S. (1910). Charodiina skrypka: Opovidannia dlia molodizhi [Charity Violin: Stories for Youth]. Lviv: Nakladom ukrainsko-ruskoi vydavnychoi spilky [in Ukrainian].

Kovaliv, S. (1911). Shchaslyva babunia: Opovidannia dlia molodizhi [Happy grandmother: Stories for youth]. Lviv: Nakladom ukrainsko-ruskoi vydavnychoi spilky [in Ukrainian].

Kovaliv, S. (2003). Opovidannia. Kazky. Lysty: (z nedruk. spadshchyny) [Stories. Tales. Letters: (from the undersign of the inheritance)]. M. Ivasenko, M. Shalata (Eds.). Lviv: Kobzar [in Ukrainian].

Kovaliv Stefan Mykhailovych. Biohrafiia [Kovalov Stefan Mikhailovich. Biography]. (n.d.). Retrieved from http://www.ukrlib.com.ua/bio/printit.php?tid=12830 [in Ukrainian].

Kolinko, O. (2002). Stefan Kovaliv. Mala proza kriz pryzmu chasu (suchasna interpretatsiia) [Stefan Kovaliv. Small prose through the prism of time (modern interpretation)]. Kyiv: Znannia Ukrainy [in Ukrainian].

Lesyn, V. (1952). Stefan Kovaliv [Stefan Kovaliv]. Vybrani opovidannia – Selected stories (pp. 3–22). Lviv: Knyzhkovo-zhurnalne vydavnytstvo in Ukrainian].

Lesyn, V., & Dihtiar, S. (1958). Litopysets dorevoliutsiinoho Boryslava [Chronicler of pre-revolutionary Borislav]. In S. Kovaliv, Tvory Works (pp. 3–33). Kyiv: Derzhavne vydavnytstvo khudozhnoi literatury [in Ukrainian].

Mykulych, O. (2008). Boryslav u tvorchosti Stefana Kovaliva [Borislav in the works of Stefan Kovaliv]. Ivan Zeh. Seriia: Vydatni postati u naftovii istorii mista BoryslavaIvan Zeg. Series: Outstanding figures in the oil history of the city of Borislav (pp. 72–82). Drohobych: vydavets Surma S. [in Ukrainian].

Piatka (Kovaliv), S. (1903). Produktsyia nafty (skalnoho oliiu) v Boryslavi [Production of oil (rocky oil) in Borislav]. Literaturno-naukovyi vistnykLiterary and scientific journal, 22, 5, 100–112. Lviv [in Ukrainian].

Franko, I. (2010). «Vik» (1798 – 1898). Tomy I, II, III. Kyiv, 1902. (Rets.) [«Age» (1798 – 1898). Vols. I, II, and III. Kiev, 1902. (Rev.)]. In I. Franko, Zibrannia tvoriv Collected works (Vols. 1–50 and additional volumes; Vol. 54), (pp. 359–362). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Franko, I. (1978). Dovbaniuk. Prysviachuiu Stepanovi Kovalevu [Dovbanyuk. I will dedicate to Stepan Kovalev]. In I. Franko, Zibrannia tvoriv Collected works (Vols. 1–50 and additional volumes; Vol. 16), (pp. 207–214). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Franko, I. (1982). Ukrainska [literatura za 1899 rik] [Ukrainian [literature for 1899]]. In I. Franko, Zibrannia tvoriv – Collected works (Vols. 1–50 and additional volumes; Vol. 33), (pp. 10–17). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Franko, I. (2010). Ukrainsko-ruska literatura i nauka v 1899 r. [Ukrainian-Russian Literature and Science in 1899]. In I. Franko, Zibrannia tvoriv Collected works (Vols. 1–50 and additional volumes; Vol. 54), (pp. 245–250). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Shalata, M. (2009). Nevidome z tvorchosti S. Kovaliva [Unknown from the work of S. Kovaliv]. Kovaliv Stefan. Opovidannia. Kazky. Lysty (Z nedrukovanoi spadshchyny) – Kovaliv Stefan. Story. Tales. Letters (From Unpublished Legacy) (pp. 3–12). Boryslav [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ковалів С. Лист до Івана Франка із Борислава від 28 січня 1903 р. – ІЛ. – Ф. 3. – Од. зб. 1631. – С. 137–138.

Ковалів С. Лист до Івана Франка із Борислава від 8 вересня 1903 р. – ІЛ. – Ф. 3. – Од. зб. 1631. – С. 139–142.

 

Галик В. До історії взаємин та співробітництва Івана Франка з редактором «Gazety Naddniestrzańskiej» – Едмундом Леоном Солецьким (за матеріалами епістолярної спадщини) / В. Галик // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія» / ред. кол. О. Петречко (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Випуск 36. – С. 59–71.

Гетьман В. Освітня діяльність і педагогічні погляди Степана Каваліва : монографія / В. Гетьман ; упорядник Наталія Калита. – Дрогобич : Вид-во ДДПУ, 2006. – 86 с.

Гірняк С. Стефан Ковалів: штрихи до мовного портрета / С. Гірняк // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред.-упоряд. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Вип. 12. – С. 248–254.

Гірняк С. Тексти творів Стефана Коваліва як репрезентанти мовних особливостей Східної Галичини / С. Гірняк // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови. – 2014. – Вип. 11. – С. 171–177.

Гнатюк М. Учитель життя людського / М. Гнатюк // Дзвін. – 1992. – № 7–8. – С. 131–136.

Горак Р. Стефан Ковалів. До 150-річчя від дня народження / Р. Горак. – Трускавець : «Франкова Криниця», 1998. – 127 с.

Дзьобан С., Петраш О. Він писав про «Галицьку Каліфорнію» / С. Дзьобан, О. Петраш // Вітчизна. – 1973. – № 11. – С. 185–189.

Ковалів С. Вибрані оповідання / С. Ковалів ; упорядкув., вступна ст. та пояснення слів В. Лесина. – Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1952. – 248 с.

Ковалів С. Громадські промисловці / С. Ковалів. – Львів : Накладом українсько-руської видавничої спілки, 1899. – 125 с.

Ковалів С. Дезертир та інші оповідання / С. Ковалів. – Львів : Українсько-руська видавнича спілка, 1899. – 115 с.

Ковалів С. І. Франко у С. Коваліва в Бориславі / С. Ковалів // Іван Франко у спогадах сучасників. – Львів : Видавництво «Каменяр», 1972. – Кн. 2. – С. 199–200.

Ковалів С. Образки з Галицької Каліфорнії / С. Ковалів. – Львів : Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1913. – [1], 138, [3] с.

Ковалів С. Оповідання, статті, щоденник (З недрукованої спадщини) / С. Ковалів. – Дрогобич : Сурма – Львів – інститут МАУП, 2011. – 204 с.

Ковалів С. Писанка. Оповідання для молодіжі / С. Ковалів. – Львів : Накладом українсько-руської видавничої спілки, 1910. – 144 с.

Ковалів С. Похресник і інші оповідання / С. Ковалів. – Львів : Накладом українсько-руської видавничої спілки, 1909. – 195 с.

Ковалів С. Риболови і інші оповідання / С. Ковалів. – Львів : Накладом українсько-руської видавничої спілки, 1903. – 186 с.

Ковалів С. Сільські звіздарі. Спомини / С. Ковалів // Ковалів С. Твори / С. Ковалів ; упорядкув., підготовка текстів, вступна ст., прим. і словник канд. філолог. наук В.М. Лесина та С.І. Дігтяра. – К. : Державне видавництво художньої літератури, 1958. – С. 270–328.

Ковалів С. Твори / С. Ковалів ; упорядкув., підготовка текстів, вступна ст., прим. і словник канд. філолог. наук В.М. Лесина та С.І. Дігтяра. – К. : Державне видавництво художньої літератури, 1958. – 723 с.

Ковалів С. Чародійна скрипка: Оповідання для молодіжі / С. Ковалів. – Львів : Накладом українсько-руської вид. спілки, 1910. – 125 с.

Ковалів С. Щаслива бабуня : оповідання для молодіжі / С. Ковалів. – Львів : Накладом українсько-руської вид. спілки, 1911. – 145 с.

Ковалів С. Оповідання. Казки. Листи : (з недрук. спадщини) / С. Ковалів ; підгот. текстів та упорядкув. М. Івасенка ; наук. конс. і ред. М. Шалата. – Львів : Кобзар, 2003. – 190 с.

Ковалів Стефан Михайлович. Біографія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrlib.com.ua/bio/printit.php?tid=12830.

Колінько О. Стефан Ковалів. Мала проза крізь призму часу (сучасна інтерпретація) / О. Колінько. – К. : Знання України, 2002. – 177 с.

Лесин В. Стефан Ковалів / В. Лесин // Ковалів С. Вибрані оповідання / С. Ковалів. – Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1952. – С. 3–22.

Лесин В., Дігтяр С. Літописець дореволюційного Борислава / В. Лесин, С. Дігтяр // Ковалів С. Твори / С. Ковалів. – К. : Державне видавництво художньої літератури, 1958. – С. 3–33.

Микулич О. Борислав у творчості Стефана Коваліва / О. Микулич // Іван Зег. Серія : Видатні постаті у нафтовій історії міста Борислава. – Дрогобич : видавець Сурма С., 2008. – С. 72–82.

Пʼятка (Ковалів) С. Продукция нафти (скального олію) в Бориславі / С. Пʼятка (Ковалів) // Літературно-науковий вістник. – Львів, 1903. – Т. 22, кн. 5. – С. 100–112. [Примітки І. Ф. (Івана Франка) С. 101].

Франко І. «Вік» (1798 – 1898). Томи І, ІІ, ІІІ. Київ, 1902. [Рец.] / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50-ти т. + додаткові томи / І. Франко. – К. : Наукова думка, 2010. – Т. 54. – С. 359–362.

Франко І. Довбанюк. Присвячую Степанові Ковалеву / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50-ти т. + додаткові томи / І. Франко. – К. : Наукова думка, 1978. – Т. 16. – С. 207–214.

Франко І. Українська [література за 1899 рік] / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50-ти т. + додаткові томи / І. Франко. – К. : Наукова думка, 1982. – Т. 33. – С. 10–17.

Франко І. Українсько-руська література і наука в 1899 р. / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50-ти т. + додаткові томи / І. Франко. – К. : Наукова думка, 2010. – Т. 54. – С. 245–250.

Шалата М. Невідоме з творчості С. Коваліва / М. Шалата // Ковалів Стефан. Оповідання. Казки. Листи (З недрукованої спадщини). – Борислав, 2009. – С. 3–12.

ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)