DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.36.123066

ДО ІСТОРІЇ ВЗАЄМИН ТА СПІВРОБІТНИЦТВА ІВАНА ФРАНКА З РЕДАКТОРОМ «GAZETY NADDNIESTRZAŃSKIEJ» – ЕДМУНДОМ ЛЕОНОМ СОЛЕЦЬКИМ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЕПІСТОЛЯРНОЇ СПАДЩИНИ)

Володимир Галик

Анотація


У запропонованому дослідженні простежено основні періоди життя і діяльності Франкового приятеля Едмунда Леона Солецького – знаного дрогобицького інженера-архітектора та редактора дрогобицької «Gazety Naddniestrzańskiej». У контексті цього охарактерезовано процес налагодження та формування відносин і співробітництва між ними. Визначено, що постать І. Франка мала значний вплив на формування кругозору та інтересів Е. Солецького.


Ключові слова


Іван Франко; Едмунд Солецький; Дрогобич; часопис «Gazetа Naddniestrzańskа»; епістолярна спадщина; взаємини; співробітництво

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


[Солецький Едмунд Леон]. Листівка до І. Франка від 5 січня 1887 р. з м. Дрогобича. – І. Л. – Ф. 3. – спр. 1615. – С. 645 – 646.

«Gazeta Naddniestrzańska». Листівка до І. Франка від 19 листопада 1886 р. з м. Дрогобича. – І. Л. – Ф. 3. – Спр. 1615. – С. 603 – 604.

 

Адресати з Дрогобича до Івана Франка / упоряд., передмова і коментарі Володимира Галика ; наук. ред. Леонід Тимошенко. – Дрогобич : Коло, 2011. – 308 с.

Галик В.М. Дрогобицький часопис «Gazeta Naddniestrzańska» (До 130-річчя від виходу у світ першого числа газети) / В.М. Галик // Календар класного керівника на 2014 – 2015 навчальний рік : посібник / упор. Ю. Кишакевич. – Дрогобич : Видавничий відділ, 2014. – С. 123 – 125.

Грицак Я. Забутий польський перекладач Т.Г. Шевченка – Е.Л. Солецький / Я. Грицак // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. – Львів, 1999. – Вип. 2. (1995 – 1997). – С. 111 – 116.

Ковалів С.І. Франко у С. Коваліва в Бориславі / С.І. Ковалів // Іван Франко у спогадах сучасників. – Кн. 2. – Львів : Видавництво «Каменяр», 1972. – С. 199 – 200.

Ковалів С. Спогади про Стефана Ковалева / С. Ковалів // Радянське слово. – № 169 (2799). – 1958. – 28 серпня. – С. 4.

Мороз М. Нам пишуть. Рукою Івана Франка / М. Мороз // Жовтень. Щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал спілки письменників України. – Львів, 1989. – № 7 (537). – липень. – С. 133.

Мороз М. Одна сторінка біографії Каменяра / М. Мороз // Дрогобиччина – земля Івана Франка. – Дрогобич : Відродження, 1997. – Том 4. – С. 228 – 235.

Солецкій Эдмундъ. Посмертныи вѣисти / Эдмундъ Солецкій // Галичанинъ. – 1896. – 20 фев. (3 марта). – Ч. 39. – С. 4.

Тельвак В.П. «Gazeta Naddniestrzańska» як історичне джерело / В.П. Тельвак // Дрогобицький краєзнавчий збірник / ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), В. Александрович, Л. Винар, Л. Войтович, Я. Ісаєвич та ін. – Вип. Х. – Дрогобич : Коло, 2006. – С. 734 – 744.

Тельвак В.П. Дрогобич кінця ХІХ ст. у дзеркалі «Gazety Naddniestrzańskiej» / В.П. Тельвак // Літопис Бойківщини. – ЗСА-Канада-Україна, 2010. – Ч. 2/79 (90). – С. 80 – 89.

Фавст. Трагедія Йогана Вольфганга Гете. Часть перша. З німецького переклав і пояснив Іван Франко. – У Львові : Заходом Редакції «Сьвіта», 1882. – 222 с. (+1 с.).

Франко І. «Gazeta Naddniestrzańska» о колонізації Русі» / І. Франко // Діло. – Львів, 1884. – Ч. 104. – С. 2.

Франко І. «Gazeta Naddniestrzańska» о колонізації Русі» / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50-ти т. + додаткові томи / І. Франко. – К. : Наукова думка, 1984. – Т. 44.  – Кн. І. – С. 401 – 403.

Франко І. Зібрання творів : у 50-ти т. + додаткові томи / І. Франко. – К. : Наукова думка, 1986. – Т. 48. – 767 с.

Франко І. Зібрання творів : у 50-ти т. + додаткові томи / І. Франко. – К. : Наукова думка, 1986. – Т. 49. – 811 с.

Франко І. М. Комаров. Т. Шевченко в литературе и искустве. Библиографический указатель материалов для изучения жизни и произведений Т. Шевченко. Одесса, 1903, стор. 140+4 ненум[еровані] / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50-ти т. + додаткові томи / І. Франко. – К. : Наукова думка, 1982. – Т. 35. – С. 162.

Янишин Б., Тельвак В. Щоденне життя галицького містечка другої половини ХІХ ст. на сторінках місцевої періодики (за матеріалами «Gazety Naddniestrzańskoi») / Б. Янишин, В. Тельвак // Проблеми історії України XIX – початку XX ст. : збірник. – К. : Інститут історії України НАН України, 2012. – Вип. XX. – С. 336 – 348.

Daszyński I. Pamiętniki / I. Daszyński. – Kraków : Nakładem Z.R.S.S. Proletarjat, 1925. – 268 s.

Ed. Kolonizacya Rusi / Ed. // Gazeta Naddniestrzańska. – 1884. – № 14. – S. 2.

El. Do Iwana F. We Lwowie / El. // Gazeta Naddniestrzańska. – 1885. – № 19. – S. 6.

Estreicher K. Bibliografia polska. XIX stulecia. Lata 1881 – 1900 / K. Estreicher. – T. IV. – Kraków : Nakladem Społki księgarzy polskich, 1916. – S. 202.

[Franko I.] [Solecki E-L.] / [I. Franko] // Kurjer Lwowski. – Lwów, 1896. – nr. 60. – 29 lutego. – S 4.

Hauser Z. Podróże po cmentarzach Ukrainy – dawnej Malopolski Wschodniej. – Tom III : Województwo Wschodnia / Z. Hauser. – Kraków : Księgarnia akademicka, 2007. – S. 78.

Kohn G. Edmund Leon Ostoja Solecki. Wspomnienie pośmiertne / G. Kohn // Rocznik Samborski : nowa serja illustrowana : wydawnictwo na cele dobroczynne samborskie. 1895 – 1896. – R. XIX. – Sambor : nakł. Gothilfa Kohna, 1895 – 1896. – S. 321 – 325.

L. Wady ludu naszego. I. Domatorstwo / L. // «Nowy» Kurjer Drohobycki». – 1889. – № 4. – S. 2.

L. Wady ludu naszego. II. Zacofanie / L. // «Nowy» Kurjer Drohobycki». – 1889. – № 5. – S. 2.

L. Wady ludu naszego. III. Ospałośċ / L. // «Nowy» Kurjer Drohobycki». – 1889. – № 6. – S. 2.

L. Wady ludu naszego. IV. Brak potrzeb / L. // «Nowy» Kurjer Drohobycki». – 1889. – № 7. – S. 2.

Nic to «Wam» nie pomoże // Gazeta Naddniestrzańska. – 1886. – № 6. – S. 1 – 2.

«Nowy» Kurjer Drohobycki. Dwutygodnik polityczno-społeczno-ekonomiczny. – 1890. – 1 lutego. – S. 3.

Poezje Tarasa Szewczenki… // Gazeta Naddniestrzańska. – 1886. – № 1. – S. 7.

Solecki E.L. Cerkiew św. Jura w Drohobyczu, z litodrafią wykonaną podług fotografii Zygmunta Freya w Drohobyczu / E.L. Solecki // Rocznik Samborski : nowa serja illustrowana : wydawnictwo na cele dobroczynne samborskie. 1882 – 1883. – R. VI. – Przemyśl : nakł. Gothilfa Kohna, 1882 – 1883. – S. 179 – 183.

Solecki E.L. Kościół parafialny rz. k. w Drohobyczu (z 2 ma litografiami) / E.L. Solecki // Rocznik Samborski : nowa serja illustrowana : wydawnictwo na cele dobroczynne samborskie. 1884 – 1885. – R. VIII. – Przemyśl : nakł. Gothilfa Kohna, 1884 – 1885. – S. 131 – 140.

Solecki E.L. Obecne nasze mieszczaństwo (skreślił z natury) / E.L. Solecki // Rocznik Samborski : nowa serja illustrowana : wydawnictwo na cele dobroczynne samborskie. 1881 – 1882. – R. V. – Przemyśl : nakł. Gothilfa Kohna, 1881 – 1882. – S. 29 – 33.

ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)