Про журнал

Галузь та проблематика

У піврічнику Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франкависвітлюються актуальні проблеми історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, теорії і методології історичної науки, археології, етнології, історії науки й техніки. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру.

Процес рецензування

ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗУВАННЯ РУКОПИСІВ 

ФОРМА РЕЦЕНЗУВАННЯ

Етичні зобов’язання редакційної колегії журналу

Редакційна колегія несе відповідальність за видання.
Всі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензування. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. Автор зобов’язаний допрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії.

Редакційна колегія без упередження розглядає всі рукописи, які представлені до публікації, оцінюючи кожну статтю належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також положення або місце роботи автора (авторів). Редколегія виносить справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів та забезпечує чесний процес рецензування.

Редколегія може відхилити рукопис без рецензування, якщо вважає, що робота не відповідає профілю журналу.
Редакційна колегія журналу виступає проти фальсифікації, плагіату, направлення автором однієї роботи у декілька журналів, багатократне копіювання вмісту статті в різних роботах, введення громадськості в оману щодо реального вкладу авторів в публікацію.

Редколегія має право вилучити навіть опубліковану статтю, за умов з’ясування порушення чиїхось прав або ж загальноприйнятих норм наукової етики. Про даний факт вилучення статті редакція повідомляє як автору, який надав статтю, так і організацію, де була виконана робота.

Редактор і члени редакції не надають іншим особам інформацію, пов’язану з вмістом рукопису, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису. Після позитивного рішення редактора стаття публікується в журналі та розміщується на відповідних електронних ресурсах.

Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на електронні інформаційні ресурси, матеріали сайту, електронного журналу або проекту не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронною або друкарською) без попередньої письмової згоди редакції журналу. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів потрібне посилання на першоджерело.

Редактори, автори і рецензенти повинні сповіщати про свої інтереси, які можуть  вплинути на їх об’єктивність при редагуванні і рецензуванні матеріалів статей (випадок конфлікту інтересів).   Такими можуть бути інтереси інтелектуального плану, фінансові, персональні, політичні, релігійні інтереси.

Запобігання протизаконним публікаціям є відповідальність кожного автора, редактора, рецензента, видавця та організації.

Етичні зобов’язання рецензентів

Рецензування рукописів є важливим етапом у процесі публікації. Кожен науковець зобов’язаний виконувати певну роботу процесу рецензування.

Всі статті, що подаються до друку мають бути прорецензовані науковим керівником Автора (-ів), науковою установою, де була виконана робота та членами редколегії журналу.

Редколегія залишає за собою право додатково призначити незалежного рецензента.

Рецензент повинен надати об’єктивну оцінку якості рукопису її виклад, а також визначити чи відповідає рукопис високим науковим і літературним стандартам. Рецензент повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів.

Рукопис, присланий на рецензію, є конфіденційним документом.

Рецензент повинен обґрунтувати свої висновки достатньо переконливо.

Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою іншою опублікованою статтею або рукописом.

Рецензент повинен своєчасно надати відгук на рукопис.

Рецензент не повинен використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, що міститься в наданому рукопису, якщо на це немає згоди автора чи авторів.

Рецензент не знає про автора, автор – про особу рецензента

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:
1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії CreativeCommonsAttributionLicense, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи.

Етика публікацій

У рамках редакційної політики науковий журнал «Проблеми гуманітарних наук:збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені ІванаФранка». Серія «Історія»» послідовно дотримується видавничих стандартів публікації COPE CodeofConduct, затверджених COP (CommitteeonPublicationEthics).
Матеріали рецензуються членами редакційної колегії видання та/або сторонніми незалежними експертами, виходячи з принципу об'єктивності і з позицій вищих міжнародних академічних стандартів якості, та редагуються.
Редакція залишає за собою право на стилістичну правку рукопису та скорочення, зі збереженням авторського стилю. З автором узгоджуються правки, які, на думку редакції, можуть змінити зміст тексту.
Редакційна колегія наукового видання залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам та тематиці журналу.
Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, статистичних даних, прізвищ та цитат несуть автори.
Надані матеріали не повертаються та не можуть бути надруковані в інших наукових журналах.
У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

Етичні зобов’язання авторів


Основний обов’язок автора полягає в тому, щоб надати точний звіт про проведене дослідження, а також об’єктивне обговорення його значущості. Автори повинні представити свої результати чітко та однозначно, так що їхні висновки можуть бути підтверджені іншими вченими, без підробки отримання даних або неналежного маніпулювання ними.
Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації.
Автор повинен цитувати ті публікації, які здійснили визначальний вплив на сутність роботи, що викладалася, а також ті, які можуть швидко познайомити читача з більш ранніми роботами, важливими для розуміння цього дослідження. Необхідно також належним чином вказувати джерела принципово важливих матеріалів, використаних у цій роботі, якщо ці матеріали не були отримані самим автором.
Недопустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті. У випадках виявлення зазначених фактів відповідальність несуть автори наданих матеріалів.
Співавторами статті мають бути всі ті особи, які зробили значний науковий внесок у представлену роботу і, які розділяють відповідальність за отримані результати. Автор, який представляє рукопис до публікації, відповідає за те, щоб до списку співавторів були включені тільки ті особи, які відповідають критерію авторства та бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію в журналі.
Автори повинні повідомити редактора про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться в цьому рукописі.
Автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації та мають належним чином оформити посилання на літературні джерела, що використані у роботі, відповідно до встановлених вимог.
У разі виявлення автором суттєвих помилок чи неточностей у статті на етапі її розгляду чи після її публікації, потрібно якомога швидше повідомити про це редакцію журналу.
Редколегія має право відмовити у публікації статті за умов недотримання вимог редакції.

Ліцензійна угода

Ліцензійна угода

Історія журналу

Шановні колеги, автори та читачі!

Ми хотіли б запросити вас до дослідницького співтовариства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Приєднуйтесь до нас!

Засновник і видавець:

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Рік заснування: 1998

Міжнародний стандартний серійний номер: ISSN 2312-2595 (print), 2664-3715 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 24056-13896Р від 22.07.2019  року Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.

Перереєстровано і затверджено в Переліку наукових фахових видань (категорія «Б») рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409. Збірник індексується у міжнарод-них базах даних: Google Scholar, Index Copernicus (ICV 2018-62.60).
Від 2004 р. виходять за серійним принципом.

Мова видання: українська, англійська

Періодичність: 2 рази на рік

Головний редактор: Стецик Юрій Орестович - доктор історичних наук, професор кафедри історії України та правознавства.

e-mail: stetsyk_u_o@ukr.net

grycenko84@gmail.com