DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.26.174278

РОЗВИТОК УНІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Світлана БІЛА

Анотація


У статті проаналізовано історіографічну літературу з унійної проблематики, показано основні здобутки і тенденції теми. Доведено, що польська наука у дослідженні особливостей розвитку унієзнавства має більш давні традиції. Значною об’єктивністю характеризуються узагальнюючі оцінки польськими науковцями концепцій, еволюцій поглядів, здобутків і недоліків церковної історіографії з унійної проблематики. Стверджується, що праці українських дослідників містять значний аналітичний матеріал про ґенезу та особливості унієзнавчих студій, внесок у дослідження проблеми церковноісторичних шкіл, наукових центрів та осередків.

Ключові слова


унієзнавство; унійні процеси; унійна проблематика; церковна історіографія

Повний текст:

PDF

Посилання


Біла С. Причини переходу Перемиської, Львівської та

Луцької єпархій до унії (кінець XVII – початок XVIII ст.). До

історіографії проблеми // Історія релігій в Україні: Праці ХІ-ї

міжнародної наукової конференції (Львів, 16 − 19 травня 2001 року). –

Львів : Логос, 2001. – Кн. І. – С. 95 – 101.

Біляков Г.Ф., Білякова О.Г. Берестейська унія в працях

істориків ХХ ст. // Український історичний журнал. – 1996. – № 4. –

С. 33 – 40.

Гудзяк Б. Західна історіографія і Берестейська унія //

Богословія. – 1990. – Т. 54. – С. 123 – 136.

Дашкевич Я. 2000-річчя Ісуса Христа та українська

історична наука // Історія релігій в Україні: Матеріали VIII

Міжнародного круглого столу. – Львів, 1998. – С. 82 – 84.

Дашкевич Я. Унія українців та унія вірменів: порівняльні

аспекти // Берестейська унія (1596 – 1996). Статті й матеріали. – Львів :

Логос, 1996. – С. 74 – 86.

Довбищенко М. Уніатська церква на Волині кінця XVI –

першої половини XVII ст. (регіональний, соціальний та духовний

аспект) / Пам’ятки. Архів Української Церкви. – Т. 3. – Вип. 1.

Документи до історії унії на Волині і Київщині кінця XVI – першої

половини XVII ст. – К. : Б.в., 2001. – С. 7 – 92.

Марозава С.В. Бєрасцейская царкоўная унія 1596 г. у

беларускай гістарыяграфії. – Гродна : ГрДУ, 2002. – 132 с.

Марозава С.В. Уніяцкая царква ў этнакультурным развіцці

Беларусі (1596 – 1839 гады). – Гродна : ГрДУ, 2001. – 352 с.

Оглоблин О. Українська церковна історіографія //

Український історик. – 1969. – № 1 – 4. – С. 12 – 29.

Папєжинська-Турек М. Візантинізм чи латинство? Дискусія

в українській пресі Галичини міжвоєнного періоду про культурні

цінності // Ковчег. Науковий збірник із церковної історії. – Львів :

Інститут Історії Церкви Львівської Богословської Академії, 2001. –

Число 3. – С. 403 – 417.

Паславський І. Між Сходом і Заходом. – Львів : Стрім,

– 144 с.

Тиміш Л. Наукові семінари Миколи Чубатого в Грекокатолицькій Богословській Академії (до питання про розвиток

церковно-історичних досліджень у міжвоєнному Львові) // Вісник

Київського національного університету. Історія. – Випуск 58. – К. :

Київський університет, 2001. – С. 66 – 70.

Тиміш Л. Церковно-історичні дослідження у Львові у

міжвоєнний період // Історія релігій в Україні: Праці Х-ї міжнародної

наукової конференції (Львів, 16 – 19 травня 2000 року).– Львів : Логос,

– Кн. І. – С. 375 – 378.

Тимошенко Л. Польська історіографія Берестейської унії

(кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) // Історія релігій в Україні: Праці ХІІІ-ї

Міжнародної наукової конференції (Львів, 20 – 22 травня 2003 р.). –

Львів : Логос, 2003. – Кн. 1. – С. 578 – 586.

Тимошенко Л. Як у 300-річчя оцінювала Берестейську унію

російська православна церква? // Патріярхат. – Нью-Йорк, 1995. –

Ч. 11. – С. 21 – 26.

Тимошенко Л. Aurea mediocritas російського унієзнавства:

зміна парадигми чи реанімація старих концепцій? // Український

гуманітарний огляд. – Вип. 11. – 2005. – С. 104 – 120.

Ульяновський В. “Третя складова” історико-церковної

школи КДА (замість післямови) // Просемінарій. Медієвістика. Історія

церкви, науки і культури. – Вип. 1. – К., 1997. – С. 134 – 144.

Франко І. З історії Берестейського собору 1596 р. // Франко І.

Зібр. творів: У 50-ти т. – К. : Наукова думка, 1986. – Т. 46. – Кн. 2. – С.

– 178.

Хинчевська-Геннель Т. Берестейська унія в XVII столітті з

польської точки зору // Держава, суспільство і Церква в Україні у XVII

столітті. Матеріали Других “Берестейських читань” (Львів,

Дніпропетровськ, Київ, 1 – 6 лютого 1995 р.). – Львів : Інститут Історії

Церкви Львівської Богословської Академії, 1996. – С. 87 –108.

Хинчевська-Геннель Т. Польський погляд на Берестейську

унію в XVII ст. // Берестейська унія (1596 – 1996). Статті й матеріали. –

Львів : Логос, 1996. – С. 65 –74.

Brückner A. Spory o unię w dawnej literaturze // Kwartalnik

Historyczny. – T. X. – Lwów, 1896. – S. 578 – 644.

Chynchewska-Hennel T. Spory wokól unii brzeskiej (koniec

XVI – XVII w.) // Warszawskie Ukrainoznawcze Zapiski. – Т. 2. –

Warszawa, 1994. – S. 28 – 35.

Chynczewska-Hennel T. Unia brzeska XVII stulecia w polskiej

historiografii // Białoruskie Zeszyty Historyczne. – 1996. – № 2. – S. 31 – 40.

Fijałek J. Historjografja kościelna w Polsce dawniej i dzisiaj //

Pamiętnik IV Powszechnego zjazdu historyków polskich w Poznaniu 6 – 8

grudnia 1925. – T. I. Referaty. – Lwów : Polskie Towarzystwo historyczne,

– S. 1 – 8.

Mironowicz A. Unia brzeska w świetle historiografii. Uwagi o

stanie badań // Chrześcijanin w świecie. – Warszawa, 1988. – № 8 – 9. –

S. 161 – 175.

Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w

Wilnie. – T. II. Protokoły. – Lwów, 1936. – S. 163 – 171.

Papierzyńska-Turek M. Grekokatolicyzm i prawosławie jako

wyznaczniki toźsamości narodowej w świetle ukraińskiej historiografii i

myśli politycznej // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. – 1997. – № 4 –

– S. 277 – 290.

Papierzyńska-Turek M. Prawosławie i grekokatolicyzm w

polskiej historiografii i publicystyce historycznej // Spotkania polskoukraińskie / Red. Z.Mańkowski. – Lublin, 1992. – S. 45 – 57.

Papierzyńska-Turek M. Wizje unii brzeskiej w świadomości

historycznej // Białoruskie Zeszyty Historyczne. – Białystok, 1996. – № 2. –

S. 41 – 50.

Zakrzewski W. O historji Kościoła w Polsce. Przegląd

najnowszych prac w tym przedmiocie // Przegląd Polski. – R. XVIII. –

Kraków, 1884. – T. 72. – S. 152 – 179, 369 – 386, 531 – 551.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)